Pla de sostenibiliTAT

Les nostres accions per cuidar el planeta i millorar la vida de les persones

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

1 - FI DE LA POBRESA

Es contracta personal local, proper a l'entorn econòmic i social de l'empresa. La mobilitat geogràfica és un factor important; com més a prop estigui el treballador de l'empresa significarà estalvi de diners, temps i millor qualitat de vida. Contractar un professional que es trobi a prop de l'empresa o local té més importància davant de possibles imprevistos pels quals sigui necessari acudir immediatament. A més, es minimitza l'ús de transport contaminant així com els nivells d'estrès dels treballadors que puguin derivar de passar molt de temps a la carretera, sobretot havent de bregar amb la congestió del trànsit.

2 - FAM ZERO

Es difonen campanyes locals de collites i productes de temporada oferts per agricultors de la zona per donar-los a conèixer entre els nostres clients, empleats i col·laboradors, informant sobre les seves dades de contacte i altres d'interès per fomentar-ne el consum.

3 - SALUT I BENESTAR

Es proposen mesures per incrementar la mobilitat sostenible i reduir les emissions de gasos contaminants en el transport de clients i treballadors des de i fins a les instal·lacions de l'entitat.

Es comunica qualsevol canvi implementat per ajudar a controlar la propagació del COVID-19 a col·laboradors, clients, visitants i empleats. Es garanteix que els clients tinguin la informació i capacitats per complir aquests canvis.

4 - EDUCACIÓ DE QUALITAT

Es dissenya un model de cultura sostenible on s'involucri totes les parts interessades per generar un impacte positiu a l'entorn aconseguint un alt nivell sostenible de competitivitat. La sostenibilitat se centra a satisfer les relacions amb els grups d'interès amb què es relaciona una entitat, entre d'altres (empleats, clients, proveïdors, accionistes, comunitat, etc.), per generar un impacte positiu al seu entorn en els àmbits econòmic , social i mediambiental.

S'organitzen o participen en tallers, esdeveniments socials i programes educatius breus però intensius per a grups limitats de persones que se centrin en tècniques i habilitats en el desenvolupament sostenible. Els tallers i esdeveniments són eines sòlides per unir totes les parts interessades i desenvolupar estratègies coherents, innovadores i sostenibles mentre milloren els seus coneixements.

Es participa en projectes educatius sobre desenvolupament sostenible, per empoderar els alumnes de totes les edats i en tots els entorns educatius, i que es transformin a si mateixos ia la societat on viuen.

5 - IGUALTAT DE GÈNERE

Es promou i ofereixen treballs decents i econòmicament gratificants a tota la cadena de valor. A més, es prioritza establir un equilibri equitatiu d'empleats i de dones, també en llocs de lideratge.

6 - AIGUA NETEJA I SANEJAMENT

Es dissenyen, desenvolupen i implementen les polítiques, lineaments, estàndards i/o compromisos que l'empresa ha de complir per fer un ús eficient d'aigua.

7 - ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT

Es dissenyen campanyes de consciència ambiental per fomentar el consum responsable de lenergia mitjançant les xarxes socials de lorganització; també es realitzen publicacions de caràcter formatiu sobre energia i/o els beneficis mediambientals que produeix dur a terme bones pràctiques.

8- TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

Es fomenta la conciliació de la vida laboral i personal, i permet que els empleats tinguin condicions laborals que els permeti un desenvolupament laboral sense perjudicar la seva vida familiar i personal. Algunes de les mesures per a la conciliació laboral són: la baixa per maternitat o paternitat, el permís per lactància, vacances, excedències, permisos no retribuïts, jornades reduïdes, canvis de torn, teletreball, horaris, préstecs o ajuts econòmics, menjador d'empresa amb preus econòmics, etc.

Es defineixen processos de treball concrets per tal de garantir una marca forta i la seva competitivitat. La presa de decisions ha de ser ben pensada i recolzant processos de treball sòlids. La innovació és una gran eina per distingir la marca de la competència i, per tant, la generació didees i laplicació han de ser una part integrada del procés de presa de decisions.

9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

Es duen a terme videoconferències per a la millora de l'estalvi en viatges, ja que el seu potencial augmenta la productivitat de les empreses i la millor relació amb clients i proveïdors fa que aquest tipus de programari tingui molt de marge de creixement.

S'implementa l'ús de la tecnologia a nivell empresarial, amb l'objectiu de millorar les comunicacions, ja que els clients sempre valoren el seguiment que es faci dels seus projectes o relacions professionals que es tingui entre client i organització.

Instal·lem aspectes tecnològics a l'Atenció al Client a través de programaris que millorin la relació empresa-client i que permet treballar estrategies comercials de màrqueting, tenint més contacte amb el client duna manera molt més ràpida.

S'enforteixen els processos de digitalització i gestió documental, minimitzant despeses i evitant impactes mediambientals, fent ús de tecnologies sostenibles. No només es fa servir menys paper, sinó que s'aprofita al màxim el disponible.

10 - REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

Es participa o s'engega programes de lluita contra l'exclusió social, entenent que els grups vulnerables d'exclusió social poden ser els infants, els migrants, les persones amb diversitat funcional, la gent gran, els joves, els aturats, les persones amb antecedents migratoris i les persones sense llar, entre d'altres.

Es prohibeix qualsevol tipus de conducta discriminatòria com ara represàlies, ofenses en relació amb discapacitat, raça, gènere, sexe i més. Qualsevol d'aquestes formes de discriminació pot tenir efectes negatius dràstics als empleats, per exemple, disminució de la productivitat dels empleats, empleats descontents, efectes físics negatius o fins i tot conseqüències financeres i/o legals per a l'empresa.

11 - CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

Es té el compromís de difondre campanyes per promoure el respecte i la conservació del patrimoni cultural material i immaterial del territori per desenvolupar satisfactòriament les activitats de lempresa.

Es recolza i es promouen projectes d'iniciatives locals, d'entitats públiques i/o privades que tinguin com a fi la conservació i la difusió del patrimoni cultural local. Per fer-ho, s'inverteixen recursos econòmics i/o no econòmics per contribuir a la consecució d'aquests projectes i permetre que perdurin en el temps.

El material dinformació i interpretació sobre el patrimoni natural i cultural de làrea local estan disponible i es proporcionen als clients. El personal està informat i capacitat del patrimoni natural i cultural de les àrees visitades.

Es fomenta el coneixement dels valors culturals, naturals i/o socials de la destinació

12 - PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

Es reutilitza mitjançant la compravenda de segona mà, ja que hi ha molts productes que abans de reciclar, encara podrien tenir una segona oportunitat com a producte de mercat de segona mà o usat, amb el consegüent estalvi de costos que suposa la transformació del producte quan es recicla cap a un altre producte diferent.

13 - ACCIÓ PEL CLIMA

Es fomenta als empleats que comparteixin transport impulsant els sistemes de mobilitat segurs pot reduir el nombre de víctimes vials. Per fomentar l'ús també es pot oferir un autobús contractat per la pròpia empresa, que inclou l'avantatge en la puntualitat de les entrades i les sortides dels empleats.

Es fomenta el teletreball, una de les millors mesures per reduir i optimitzar la mobilitat dels treballadors, estalviant en transport, manteniment, combustible... Aquesta mesura permet als empleats ajustar els seus horaris de sortida i entrada, augmentant així la puntualitat a la hora diniciar la jornada laboral.

Empremta de carboni: totes les nostres experiències generen un impacte nul d'empremta de carboni, en ser activitats que es realitzen a peu, a l'aire lliure, sense sorolls ni contaminació, sense necessitat de generar materials (i per tant residus) cada cop que es participa. Com que l'usuari és 100% autònom durant el procés de compra i participació, tampoc no es genera empremta per la intervenció de tercers en el conjunt de l'activitat.

14 - VIDA SUBMARINA

S'hi promouen campanyes que duguin a terme altres entitats sobre la conservació d'ecosistemes aquàtics/marins, d'integració de la biodiversitat i de la gestió ambiental. Aquestes campanyes es comparteixen a RRSS amb clients, col·laboradors i empleats i poden tractar-se de projectes de recerca, educació i sensibilització.

15 - VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES

Es facilita informació als clients sobre els recursos naturals que trobés per mitigar el seu impacte sobre el medi ambient i les comunitats properes, garantint la protecció i conservació dels ecosistemes locals. Per exemple, a través de xerrades de capacitació i sensibilització sobre el medi ambient i el tipus de conservació de cada ecosistema.

Les visites guiades a llocs de gran valor ambiental i/o sociocultural es dissenyen considerant els possibles impactes ambientals, tenint en compte les mesures necessàries segons el lloc geogràfic on es faci. Per això, es proposa utilitzar mitjans de desplaçament responsables amb el medi ambient com ara la bicicleta, organitzar visites nocturnes, etc.

16 - PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

Som transparents a la informació als nostres clients.

Sestableixen processos comercials honestos, integradora, responsables i participatius, és important acreditar el compliment legal. El compliment legal pot referir-se a una varietat de temes, com ara les regulacions de la indústria, el compliment de la llei civil i penal o les normes socials i les pràctiques culturals.

Es monitoritza la satisfacció dels clients així com els aspectes de sostenibilitat, hi ha un sistema de retroalimentació dels clients, juntament amb l'anàlisi dels resultats, i es registren els comentaris negatius i les respostes que s'hi donen.

Es proporciona la informació sobre llocs d'interès cultural i arquitectònic, així com del correcte ús i gaudi dels mateixos, a fi que el client conegui i ajudi a protegir el patrimoni.

Es tradueix Pla de Sostenibilitat als idiomes més emprats per facilitar-ne la comprensió; i comptem amb el personal adequat per a cadascun dels seus idiomes.

S'informa sobre el pla de sostenibilitat, una estratègia que busqui aportar un valor social, ambiental i econòmic, mitjançant accions que es proposen durant el desenvolupament de l'activitat econòmic. Per això tots els nostres col·laboradors han d'estar al corrent del Pla de Sostenibilitat que l'empresa executa.

Es comparteix el pla de sostenibilitat a la web, ja que aquest reflecteix el compliment dels objectius proposats com a empresa per contribuir al desenvolupament sostenible, buscant així una millora a la Imatge de l'organització, i l'alineació de valors amb altres entitats.

Es fomenten mecanismes de comunicació interna per a tots els col·laboradors i empleats de lentitat.

17 - ALIANCES PER A ASSOLIR ELS OBJECTIUS

Es participa en fires i congressos corporatius per ajudar que tota la cadena de proveïdors estigui conscienciada i alineada amb la sostenibilitat, posiciona i aporta bona imatge a la seva marca i reforça la relació amb clients.

Es posa en coneixement de les entitats locals aquells projectes innovadors que s'estiguin posant en pràctica a l'empresa i els resultats que s'estan obtenint per tal de poder-los aplicar, sempre que sigui possible a la comunitat local.